دریافت: پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هشتم

دریافت: پاورپوینت فصل تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی علوم پایه هشتم

دریافت: پاورپوینت فصل کانی ها علوم تجربی هشتم

دریافت: پاورپوینت درس پنجم زبان انگلیسی (شادکان) پایه هشتم

دریافت: پاورپوینت درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی هشتم

دریافت: پاورپوینت فصل 2 علوم پایه هشتم

دریافت: پاورپوینت آموزش ایران در عصر سلجوقیان با تکیه بر مدارس نظامیه

دریافت: پاورپوینت درس 3 عربی هشتم

دریافت: پاورپوینت اداب و رسوم بومی محلی استان لرستان

دریافت: پاورپوینت درس هشتم جغرافیا کلاس دهم